Persondatapolitik

IUSTUS Advokater behandler personoplysninger om dig som klient, modpart, repræsentant for en modpart mv. som et led i bl.a. vores klient- og sagshåndtering i forbindelse med driften af vores advokatvirksomhed, når du besøger vores hjemmeside eller deltager i vores arrangementer.

Vilkårene for vores behandling af dine personoplysninger og dine personlige rettigheder i den forbindelse er beskrevet nærmere i denne informationsskrivelse i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen.

IUSTUS Advokater vil i langt hovedparten af dine henvendelser være dataansvarlig. Vi kan dog også handle som databehandler, hvis vi laver inkassoarbejde. I sådanne tilfælde vil vi altid indgå en databehandleraftale, og denne privatlivspolitik vil ikke gælde.

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

I IUSTUS Advokater behandler vi dine oplysninger til forskellige formål og med forskellige lovhjemler alt efter din tilknytning og brug af vores services.


Klient eller potentiel klient

Er du klient eller potentiel klient, behandler vi dine oplysninger for at kunne yde juridisk rådgivning eller bistå dig med at føre retssager.

Vi behandler almindelige oplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b). Det kan være kontaktoplysninger, oplysninger om kommercielle relationer samt oplysninger om finansielle forhold.

IUSTUS Advokater behandler også personfølsomme oplysninger, hvis rådgivningen eller sagsførelsen giver anledning hertil. Dette sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a) eller f). Der kan desuden behandles oplysninger om strafbare forhold i medfør af databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

Hvidvaskloven pålægger os desuden i nogle situationer pligt til at behandle dine oplysninger angående identitet, f.eks. CPR-nr., pasnummer eller anden legitimationsoplysning. Oplysninger til brug for at opfylde vores forpligtelser efter hvidvaskloven bliver udelukkende brugt til dette formål.

Vi behandler tillige almindelige personoplysninger for at kunne skabe, pleje og vedligeholde relationer til klienter og potentielle klienter. Behandlingshjemlen er i så fald IUSTUS Advokater legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f).

Vi henviser i øvrigt til vores forretningsbetingelser.

Anden tilknytning til vores udøvelse af advokathverv

I forbindelse med juridisk rådgivning, førelse af retssager, skiftebehandling, tvangsinddrivelse m.v. for vores klienter behandler vi også almindelige oplysninger om dig, alt efter hvilken type sag der er tale om. Det kan således være kontaktoplysninger, oplysninger om kommercielle relationer, oplysninger om finansielle forhold, medarbejderoplysninger og oplysninger om familiemæssige forhold, alt efter om du er modpart, medarbejder, kunde, leverandør, skyldner, arving eller har en anden tilknytning til sagen. Behandlingen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f) for så vidt angår IUSTUS Advokaters legitime interesse i at opfylde sine kontraktlige forpligtelser over for klienten og klientens legitime interesse i at få fastslået et retskrav.

Vi behandler desuden personfølsomme oplysninger, hvis sagsbehandlingen giver anledning hertil, eksempelvis i afskedigelsessager. Dette vil således kunne være oplysninger om race/etnicitet, fagforeningsforhold, helbredsforhold, herunder graviditet, abort eller barsel, genetisk data, religiøs/filosofisk overbevisning, seksuelle forhold/overbevisning eller strafbare forhold. Behandlingen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f) og for så vidt angår strafbare forhold databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4. Endvidere vil der i visse sager også blive anvendt CPR-nr. Behandlingen heraf sker med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1.

Hvidvaskloven pålægger os desuden i nogle situationer pligt til at behandle dine identitetsoplysninger, eksempelvis CPR-nr., pasnummer eller anden legitimationsoplysning. Oplysninger til brug for at opfylde vores forpligtelser efter hvidvaskloven bliver udelukkende brugt til dette formål.

Hjemmeside

Som bruger af IUSTUS Advokaters hjemmeside skal du vide, at hjemmesiden indeholder funktioner, der kræver, at du afgiver personoplysninger. Det drejer sig blandt andet om vores kontaktformular, hvor afgivelse af personoplysninger er nødvendig for, at funktionen kan bruges.

Vi bruger ligeledes cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om dette i vores cookie-politik.

Hvor stammer dine personoplysninger fra?

Vi modtager både personoplysninger fra dig, men også fra andre kilder. Det kan være offentlige myndigheder eller modparter. I nogle tilfælde indhenter vi oplysninger fra offentlige kilder. Det kan være fra CVR eller Statstidende.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger den tid, det er nødvendigt for de angivne formål. Herefter sletter vi automatisk dine personoplysninger. IUSTUS Advokater er dog i visse relationer forpligtet til at opbevare oplysningerne i længere tid, hvilket vil fremgå af lovgivningen, eksempelvis hvidvask- og bogføringsloven.

IUSTUS Advokater kan ligeledes have ret til at opbevare oplysninger i længere tid på baggrund af lovgivning. Som eksempel på sådan lovgivning kan nævnes forældelsesloven.

Modtagere eller kategorier af modtagere

I forbindelse med udøvelsen af advokathvervet eller til behandling af oplysninger i markedsføringsmæssigt øjemed kan vi videregive dine oplysninger til samarbejdspartnere og leverandører. Det kan eksempelvis være it-leverandører, markedsføringsbureauer o.l. I sådanne tilfælde vil der altid være indgået databehandleraftaler, og vi videregiver kun oplysningerne i nødvendigt omfang og med en klar instruks om, hvordan oplysningerne skal og må behandles.

Vi videregiver desuden oplysninger til andre, hvis det er en naturlig del af din aftale med os, hvis dine oplysninger indgår i løsningen af vores opdrag med en klient, eller hvis vi bliver pålagt at videregive oplysningerne. Sådanne modtagere kan være fx SKAT, politi, domstole, andre advokatselskaber eller modparter.

Til opfyldelse af hvidvaskloven videregiver vi identifikationsoplysninger til det pengeinstitut, hvor eventuelt modtagne midler indsættes på en klientkonto.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

IUSTUS Advokater overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU eller EØS og heller ikke til internationale organisationer.

Dine rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen, når der behandles personoplysninger om dig. Nedenfor er beskrevet de rettigheder, du har, når IUSTUS Advokater behandler personoplysninger om dig.

Hvis du som registreret vil gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, skal du kontakte IUSTUS Advokater skriftligt på e-mailadressen ar@iustusadvokater.dk. I din henvendelse bedes du angive dit fulde navn og din e-mailadresse. Du kan blive bedt om identificere dig yderligere.

Som udgangspunkt kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder. Udøvelsen af dine rettigheder må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder, og IUSTUS Advokater kan derfor nægte at opfylde dine rettigheder helt eller delvist, hvis der er tale herom.

Ret til indsigt

Du har som registreret ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger IUSTUS Advokater behandler om dig. Ved at rette henvendelse til IUSTUS Advokater kan du få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig som dataansvarlig, hvilket formål der er med behandlingen, hvem der modtager oplysningerne mv.

I tilfælde af åbenbart grundløse eller overdrevne anmodninger kan vi afvise at efterkomme anmodningen.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få oplysninger om dig rettet, hvis du opdager, at de er urigtige eller ufuldstændige. Såfremt IUSTUS Advokater ikke er enig i, at oplysningerne er urigtige, er vi dog ikke forpligtet til at rette dem, men til at lave en tilføjelse om, at du som registreret ikke mener, at oplysningerne er korrekte.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, hvis IUSTUS Advokater ikke længere har et formål med behandlingen af dine oplysninger, eller du gør indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som sker med henblik på direkte markedsføring, eller som sker i medfør af GDPR art. 6, stk. 1, litra f. Hvis IUSTUS Advokater kan påvise vægtige legitime grunde til fortsat behandling, der går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er IUSTUS Advokater dog ikke forpligtet til at slette dine oplysninger

Ret til begrænsning af behandling

Du har i særlige tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, fx hvis du bestrider rigtigheden af de oplysninger, vi har registreret om dig, eller hvis du har gjort indsigelse mod den behandling af dine oplysninger, der er baseret på legitime interesser i medfør af GDPR art. 6, stk. 1, litra f. IUSTUS Advokater vil i så fald alene opbevare dine oplysninger, indtil din indsigelse er behandlet. Såfremt IUSTUS Advokater hæver begrænsningen af vores behandling af dine oplysninger, vil du blive orienteret herom forinden.

Ret til indsigelse

Du har ret til, af grunde der vedrører din særlige situation at gøre indsigelse mod IUSTUS Advokaters behandling af dine oplysninger, hvis behandlingen er baseret på legitime interesser, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f. Hvis du gør indsigelse mod IUSTUS Advokaters behandling af dine oplysninger, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine oplysninger, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til fortsat behandling, der går forud for dine interesser, rettigheder eller frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Du har også altid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger, hvis behandlingen sker med henblik på direkte markedsføring.

Ret til at få overført oplysninger

I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført oplysningerne fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig. Det gælder kun, når behandlingen af dine oplysninger er baseret på en aftale i medfør af GDPR art. 6, stk. 1, litra b, eller dit samtykke, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a.

Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering

Dine personoplysninger er ikke genstand for automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering.

Ret til at trække dit samtykke tilbage

I det omfang vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke tilbage for den behandling der ville ske fremadrettet. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at skrive til ar@iustusadvokater.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Links til andre hjemmesider

IUSTUS Advokaters hjemmeside har link til andre hjemmesider. IUSTUS Advokater er ikke ansvarlige for indholdet af de hjemmesider, der linkes til, ligesom IUSTUS Advokater ikke er ansvarlig for indsamlingen af personlige oplysninger på sådanne hjemmesider.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil i kontakt med os angående privatlivspolitikken eller for at udøve dine rettigheder, kan du altid sende en e-mail til ar@iustusadvokater.dk eller kontakte os på telefon +45 92 90 20 10.

Iustus Advokater I/S

Du kan downloade Persondatapolitik her.

Samtykke til brug af cookies

IUSTUS Advokater I/S bruger forskellige cookies til at optimere dit besøg på vores hjemmeside, herunder sikre funktionalitet, generere statistik over brugen af hjemmesiden, og med henblik på optimering af reklametiltag på de sociale medie