Børnesager

Forældremyndighed, bopæl og samvær

Antallet af skilsmisser og samlivsbrud er stigende, og i dag oplever hvert tredje barn, at deres forældre går fra hinanden. Når forældre går fra hinanden, skal det blandt meget andet besluttes, om barnet skal have bopæl hos mor eller far, hvordan samværet med den forælder, der ikke bliver bopælsforælder, skal tilrettelægges, og om den fælles forældremyndighed overhovedet skal bevares.

Disse vigtige beslutninger skal I som forældre aftale jer frem til, alt imens I står i en følelsesmæssig svær situation.

Hvis I som forældre ikke kan blive enige om forholdene vedrørende børnene, skal sagen indbringes for Familieretshuset. Familieretshuset vil herefter oplyse sagen, og i de fleste tilfælde indbringes sagen for Familieretten, som træffer en afgørelse. Såfremt de økonomiske betingelser er opfyldt, er det muligt at få fri proces til sagens behandling i Familieretten. Læs mere om fri proces her

Uanset om sagen omhandler forældremyndighed, bopæl eller samvær, er udgangspunktet, at alle afgørelser skal træffes ud fra, hvad der er til barnets bedste. 

For at situationen kan løses så smidigt som muligt, anbefaler vi at der søges juridisk rådgivning så tidligt i processen som muligt. Vi har hos IUSTUS Advokater stor erfaring med at rådgive i sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær, og vi repræsenterer vores klienter i både Familieretshuset og i Familieretten og kan ligeledes tilbyde konfliktmægling i forældreansvarssager. Læs mere om konfliktmægling her. Det er vores prioritet, at I som forældre får den fornødne hjælp til at kunne samarbejde fremadrettet og finde den bedste løsning for jer og jeres børn, og det er vores erfaring, at vores faglighed bidrager til at konfliktniveauet nedtrappes. 

Hvis ikke I formår at aftale jer frem til en løsning enten udenom Familieretshuset eller i Familieretshuset, vil vi via den mere juridiske tilgang, hjælpe dig igennem hele systemet og arbejde for at du opnår det resultat, som du anser for at være dit barns bedste. Vi kan repræsentere dig i alle retsinstanser, dvs. både Byret, Landsret og til de helt sjældne tilfælde – i Højesteret. 

Herudover rådgiver vi omkring børne- og uddannelsesbidrag.

Har I en samværsaftale eller en samværsafgørelse og bliver jeres barn/børn ikke udleveret i overensstemmelse hermed, kan vi bistå i en tvangsfuldbyrdelsessag. Læs mere om dette i artiklen her.

Tvanganbringelse af børn

Tvangsanbringelser af børn er meget alvorlige og dermed også forbundet med en masse følelser hos både forældre og børn. Det er meget overvældende, når kommunen overvejer anbringelse af et barn. Allerede ved denne indledende drøftelse har forældrene samt barnet - såfremt barnet er fyldt 12 år - ret til gratis advokathjælp. Dette indebærer dermed, at det er kommunen, som sørger for at betale advokatens regning

Hos Iustus Advokater støtter vi og varetager både forældres og børns rettigheder gennem hele forløbet, herunder i kommunerne, hvor sagen starter, efterfulgt af behandling i Børne- og Unge-Udvalget, Ankestyrelsen, endeligt for retten, hvis sagen overgår hertil.

Vores hovedfokus i disse sager er først og fremmest de juridiske rammer for sagen, men samtidig går vi ikke på kompromis med vores fokus på at give vores klient, hvad enten vi repræsenterer forældrene eller barnet, en tryg oplevelse af hele forløbet og dermed videreformidle sagen forståeligt og overskueligt, så klienten forstår processen og dermed, hvad det næste step i sagen er. Vi sørger overfor vores klient at videreformidle, hvad der faktisk bliver skrevet og sagt under hele forløbet.

Såfremt udfaldet af sagen ender med anbringelse af dit barn, er udgangspunktet, at du har ret til samvær med dit barn. Der findes flere forskellige muligheder til samvær, herunder hverdagssamvær, weekendsamvær eller overvåget samvær. Hvilken af disse muligheder, der skal vælges, skal træffes på baggrund af barnets bedste, og det er kommunen, som træffer den endelige beslutning.

Er du i en situation, der kræver afklaring af din aktuelle situation, eller en eventuel kommende sag om tvangsanbringelse, herunder omfanget af samvær ved anbringelse, så anbefaler vi, at du allerede fra de indledende drøftelser om tvangsanbringelse kontakter os. Vi stiller os altid til rådighed for en uforpligtende drøftelse.

Børnebidrag

Når børnebidrag skal fastsættes mellem forældrene, skal forældrene i første omgang selv forsøge at indgå en aftale om bidraget. Såfremt forældre ikke kan nå til enighed om børnebidrag, er det muligt at få Familieretshuset til at fastsætte bidraget ved et bidragsdokument, der nærmere fastlægger hvor meget og hvornår, der skal ske betaling af bidraget. Såfremt Familieretshusets bistand søges, skal der udfyldes og indsendes en digital blanket ”Ansøg om fastsættelse af børnebidrag”.

Der kan være tilfælde, hvor Familieretshuset ikke træffer afgørelse herom, men derimod sender sagen videre til Familieretten.

Såfremt Familieretshuset eller Familieretten træffer afgørelse om, at du er berettiget til børnebidrag fra den anden forælder, så vil du modtage en bidragsafgørelse, der vil være din dokumentation for, at du enten er berettiget til børnebidraget, eller at du derimod skal betale børnebidraget til den anden forælder.

Igangsættelse af betaling af bidraget kan ske ved at den ene forælder fast indbetaler beløbet til den anden parts konto. Det er i den forbindelse vigtigt at navngive overførslen således, at det tydeligt fremgår, at det er børnebidraget for den pågældende måned og år.

Såfremt bidraget ikke bliver betalt til tiden, er det muligt for den modtagende forælder at anmode om hjælp hertil hos Udbetaling Danmark, der derefter sørger for at udbetale til den modtagende forælder. 

Såfremt den betalende forælder ikke betaler bidraget til Udbetaling Danmark, bliver beløbet sendt til Gældsstyrelsen, der kan inddrive beløbet. Dette er forbundet med yderligere omkostninger for den betalende part, da der påløber henholdsvis renter og gebyrer på gælden.

Det er muligt at lave en beregning af, hvordan Familieretshuset vil fastsætte børnebidraget. Denne beregning kan foretages inde på Familieretshusets hjemmeside. 

Det er dog vigtigt at bemærke, at denne beregning udelukkende er vejledende.

Der findes nogle klare retningslinjer for i hvilke situationer det er muligt at søge om børnebidrag. I det følgende er disse i korte træk oplistet:

  • Såfremt det er første gang, at du søger Familieretshusets bistand om fastsættelse af børnebidrag,
  • Såfremt begge forældre har haft en aftale om et bidrag, men den betalende forælder holder op med at betale i henhold til det aftalte,
  • Såfremt du ønsker at ændre det børnebidrag som I selv har aftalt eller som Familieretshuset allerede har fastsat. Dette kan enten være en forhøjelse, nedsættelse eller helt bortfald af bidrag,
  • Såfremt du ønsker at søge om at få fastsat et børnebidrag og særlige bidrag i forbindelse med barnets fødsel.

Hos Iustus Advokater har vi dagligt sager, hvor vi bistår med hjælp i forbindelse med fastsættelse af børnebidrag.

Skulle du have behov for rådgivning i forbindelse hermed eller hjælp til udarbejdelse af bemærkninger til Familieretshuset eller eventuelt indsendelse af ansøgning om fastsættelse af børnebidrag eller ændring heraf, er du velkommen til at kontakte os.

Fri proces og retshjælpsdækning i børnesager

Det er ikke muligt at opnå fri proces til sagens behandling i Familieretshuset. Arbejdet forbundet hermed er derfor egenbetaling.  Der er derimod mulighed for at opnå fri proces, såfremt sagen indbringes for Familieretten. Det er dog en betingelse, at du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces (se nærmere nedenfor). Såfremt du ikke opfylder de økonomiske betingelser, skal salæret betales af dig.

Økonomiske betingelser for fri proces: 

Du kan kun få fri proces, hvis dit indkomstgrundlag er under den økonomiske grænse. Ved beregningen anvendes den skattemæssige årsopgørelse for det forrige kalenderår. I 2024 anvendes således årsopgørelsen for 2022.

I 2024 må en enlig ansøgers indtægtsgrundlag ikke overstige kr. 371.000. Beløbet forhøjes med kr. 64.000 for hvert barn under 18 år, som enten bor hos dig eller i overvejende grad forsørges af dig.

Hvis dine aktuelle indkomstforhold afviger væsentligt fra det, der fremgår af årsopgørelsen for 2022, kan de aktuelle indkomstforhold lægges til grund.

Når din sag oversendes til Familieretten, vil vi – såfremt du opfylder de økonomiske betingelser – søge fri proces på dine vegne. Du bedes i den forbindelse, sende os din årsopgørelse for 2022. Hvis årsopgørelsen for 2022 ikke længere er retvisende, skal du vedlægge kopi af dine lønsedler for de sidste 3 måneder. Du bedes også oplyse, hvor mange børn under 18 år, der enten bor hos dig eller forsørges af dig.

Du kan læse mere om fri proces her.

Hvis du får medhold i byretten og modparten anker sagen til Landsretten, vil du som udgangspunkt få fri proces til sagens behandling i Landsretten, hvis du havde fri proces i Byretten. Hvis du har en retshjælpsdækning, skal denne dog dække i stedet for. Hvis du ikke har fået medhold i Byretten, og du ønsker at anke sagen til Landsretten, skal du som udgangspunkt selv betale for din advokats salær i Landsretten.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en drøftelse af dine muligheder.

Kontakt os for en uforpligtende drøftelse

Anders

Anders Rynkebjerg

Advokat(H) og PARTNER

Samtykke til brug af cookies

IUSTUS Advokater I/S bruger forskellige cookies til at optimere dit besøg på vores hjemmeside, herunder sikre funktionalitet, generere statistik over brugen af hjemmesiden, og med henblik på optimering af reklametiltag på de sociale medie