Generelle betingelser

Følgende forretningsbetingelser er gældende for de opgaver IUSTUS Advokater I/S påtager sig, medmindre andet er aftalt.

IUSTUS Advokater I/S
Cvr-nr. 43414208
Ringstedgade 10,
4000 Roskilde
+45 92 90 20 10
post@iustusadvokater.dk
iustusadvokater.dk

Kommunikation

Vi kommunikerer ved e-mail og telefon, medmindre andet aftales. Vores e-mail er krypteret. Vi er ikke ansvarlige for skade eller tab som følge af den anvendte kommunikation.

Rådgivningsforløb, honorar

Vi laver ved samarbejdets begyndelse en bekræftelse på rammerne for samarbejdet, herunder hvilken opgave der skal løses, og hvem der er kontaktperson på sagen.

Bekræftelsen indeholder om muligt et skøn over det forventede honorar, vi skal have for at løse opgaven. Ellers behandles sagen efter medgået tid.  De oplyste priser er ekskl. moms for erhvervskunder og inkl. moms for private kunder. 

Honoraret beregnes ud fra en række faktorer, herunder den anvendte tid, sagens værdi, de involverede medarbejderes erfaring, i hvilket omfang opgaven har krævet anvendelse af specialistviden, det opnåede resultat og det ansvar, der har været forbundet med opgaven. Vi undersøger, om honoraret kan dækkes fra anden side, herunder fra en retshjælpsforsikring.

Vi afregner løbende for vores bistand, som udgangspunkt en gang om måneden. Undtaget her er sager med fx. retshjælpsdækning eller fri proces.

I tillæg til honoraret opkræves dækning for udlæg og andre påløbne omkostninger i forbindelse med opgaven.

Afhængigt af sagens karakter opkræver vi et depositum ved samarbejdets begyndelse.

Interessekonflikter

Vi påtager os ikke opgaver, som indebærer interessekonflikter i forhold til vores kunder. I tilfælde af en mulig interessekonflikt vil vi orientere kunden, og hvis det ønskes henvise til en anden advokat.

Klientmidler

Klientmidler forvaltes og forrentes efter Advokatsamfundets regler og indsættes på klientkonti. Efter loven er vi forpligtet til at videregive kunders identitetsoplysninger til pengeinstitutter. Vi anvender Handelsbanken til klientkonti.

Dækningen er generelt begrænset til 100.000 Euro pr. indskyder. Dog dækkes som nærmere beskrevet i loven:

Indskud, der i henhold til loven har et socialt formål dækkes med 150.000 Euro pr. indskyder,

Indskud for skader som følge af kriminalitet eller fejlagtig domfældelse med 150.000 Euro og

Indskud i forbindelse med transaktioner vedrørende fast ejendom til ikke erhvervsmæssig anvendelse med 10 mil. Euro

Foranstaltninger mod hvidvaskning af penge

IUSTUS Advokater I/S er omfattet af hvidvaskloven og vil derfor, såfremt det vurderes relevant, anmode dig eller din virksomhed om at udlevere identifikationspapirer, som IUSTUS Advokater I/S herefter opbevarer. For fysiske personer er dette kørekort, pas og sundhedskort.

For selskaber gælder, at ultimative ejere med en ejerandel på mindst 25 % skal fremsende identifikationspapirer. 

Såfremt ingen kapitalejer ejer mindst 25 % skal den registrerede direktør udlevere identifikationspapirer. 

For selskaber kan der også stilles krav om supplerende oplysninger, f.eks. i form af en kopi af selskabets ejerbog. 

Ansatte, som repræsenterer en virksomhed i samarbejdet med os, skal ligeledes fremsende identifikationspapirer.

Ved afgivelse af identitetsoplysninger i overensstemmelse med ovenstående retningslinjer, eller hvor vores bistand i øvrigt forudsætter en videregivelse af sådanne oplysninger, fordi modtageren af oplysningerne ligeledes er underlagt hvidvaskreglerne, giver du samtidig samtykke til, at disse oplysninger kan videregives til tredjemand. 

Identitetsoplysninger, jf. ovenfor, opbevares i 10 år efter klientforholdets ophør, hvorefter oplysningerne automatisk slettes. Når tidspunktet for sletning indtræffer, vil det konkret blive vurderet, om der er behov for længere tids opbevaring.

IUSTUS Advokater I/S har udarbejdet risikoanalyse af selskabets sagsportefølje og det er vurderet, at risikoen for at selskabet kan medvirke til hvidvask eller terrorfinansiering er lav.

Fortrolighed

Alle vore medarbejdere er omfattet af tavshedspligt og forbuddet mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og begrænsninger i handel med børsnoterede værdipapirer.

Opbevaring af dokumenter

Dokumenter fra sagerne opbevares elektronisk og vil blive opbevaret i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om behandling af persondata.

Immaterielle rettigheder

Kunden får ret til at bruge det materiale, vi har leveret til kunden. Vi beholder ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder til materialet.

Ansvar, forsikring

Vort ansvar for én opgave er begrænset til 5 mio. kr. medmindre andet aftales. Såfremt der indgås aftale om en forhøjet ansvarssum skal der etableres særskilt forsikringsdækning for opgaven. Vi indhenter gerne et tilbud på denne forsikring.

Vi hæfter ikke for følgeskader og indirekte tab af enhver art.

Vi hæfter ikke for tab, der skyldes at materiale, vi har udarbejdet, anvendes til andet formål, end hvad der er aftalt ved opgavens start.

Hvis det er aftalt, at en del af opgaven skal udføres af andre rådgivere, hæfter vi ikke for eventuelle fejl begået af disse.

Klageadgang, tilsyn

Vi er omfattet af Retsplejelovens regler om god advokatskik.

Klage kan indgives til mj@iustusadvokater.dk eller ar@iustusadvokater.dk. Hvis det ikke fører til enighed, kan klage vedrørende adfærd eller honorar indgives til Advokatnævnet. via mail klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Lovvalg, værneting

Vores rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

Værneting er Retten i Roskilde.

Gældende fra september 2022

Iustus Advokater I/S

Du kan downloade vores generelle betingelser her.

Samtykke til brug af cookies

IUSTUS Advokater I/S bruger forskellige cookies til at optimere dit besøg på vores hjemmeside, herunder sikre funktionalitet, generere statistik over brugen af hjemmesiden, og med henblik på optimering af reklametiltag på de sociale medie